Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, pavaduotojai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos funkcijos

– Aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus, svarstyti mokinių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

– Priimti sprendimus dėl gimnazijos veiklos programos, aptarti profilinio ugdymo planus, bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus ir kt.

– Aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus, analizuoti mokinių mokymosi krūvius, nepažangumo priežastis;

– Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes;

– Kartu socialine pedagoge, psichologe aptarti mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos ir kt. klausimus.

– Rinkti mokytojus į gimnazijos tarybą, į atestacijos komisiją.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-20

Prieinamumas