INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJĄ 2024 METAIS

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (suvestinė redakcija 2021-12-23) „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Susipažinkite su aprašu  čia.
2. Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2024 metais komisija (toliau – komisija):
2.1. komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė;
2.2. komisijos sekretorius – kūno kultūros mokytoja Dovilė Šertvytienė;
2.3. nariai: socialinė pedagogė Inga Žumbienė, anglų kalbos mokytoja Viktorija Bitkevičienė, matematikos mokytoja Aušra Rutkienė, anglų kalbos mokytoja Smiltė Matulionytė, kūno kultūros mokytoja Vaiva Ramanauskienė.
3. Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2024 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2024 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-30. Susipažinkite su reglamentu čia.
4. Už prašymų mokytis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje registro tvarkymą 2024 metais atsakinga administratorė Asta  Šeštakauskienė.  Už prašymų mokytis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje registravimą atsakinga dokumentų specialistė Neringa Baltrušaitienė.
5. Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė, mob. tel. +370 683 70328; dokumentų specialistė Neringa Baltrušaitienė +370 683 69662.

PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE TEIKIMAS
6. Prašymai priimti mokytis teikiami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
7. Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per informacinę prašymų teikimo sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt (pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats). Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami.
8. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, užpildytas ir nuskenuotas prašymas pateikiamas elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt. Prašymo formą rasite ČIA.
9. Prašyme nurodoma:
9.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;
9.2.mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);
9.3. asmens priėmimo mokytis data;
9.4. mokymo klasė;
9.5. duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;
9.6. tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;
9.7. sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
9.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.
10. Pateikę prašymą mokytis I-oje gimnazijos klasėje, pasirinkite VIENĄ KLASĖS MODELĮ ir UŽPILDYKITE ANKETĄ.  SVARBUGalima pasirinkti tik vieną klasės modelį, nepatekus į pasirinktą klasės modelį, gali būti siūlomas kitas klasės modelis gimnazijos nuožiūra.
11. Pildant klasės modelio pasirinkimo anketą, I pusmečio (II trimestro) pažymių suvestinę galite prisegti pačioje anketoje arba siųsti elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt 
12. Apie pirmumo teise priimamus asmenis skatykite ČIA:
12.1. į I-II gimnazijos klases – 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 aprašo punktai;
12.2. į III gimnazijos klases – 4.13, 4.14 aprašo punktai;
12.3. į Tarptautinio bakalaureato klases – 4.17 aprašo punktas.
12.4. Gimnazijos aptarnavimo teritorijos žemėlapis.

PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS, PATEIKTŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE SVARSTYMAS

STOJANTIEMS Į TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMĄ

13.Stojantieji į Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą (toliau TB DP) (III gimnazijos klasę) užpildytą ir nuskenuotą prašymą pateikia elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt Prašymo formą rasite ČIA.

Pateikus prašymą mokytis gimnazijoje, TB DP programoje,prašome užpildyti anketą IB DP ADMISSION FORM iki balandžio 19 d. 

14. Prašymai mokytis su teise pasinaudoti pirmumu svarstomi tik pateikus kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.
15. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.
16. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases.
17. Apie  kvietimą mokytis gimnazijoje informuosime elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis birželio 17 d
18. Birželio 26-27 d. mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys.
19. Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:
19.1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą;
19.2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
19.3. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą turi būti sutvarkyta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
19.4. 1 dokumentinę nuotrauką mokinio pažymėjimui.
20. Nuo rugpjūčio 1 d. iki 2023-2024 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-06-07

Prieinamumas