Mokymosi pasiekimų vertinimo samprata

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas apibrėžia mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus, būdus, vertinimo lygmenis ir principus, mokinių įgytų kompetencijų vertinimą. Mokinių mokymosi pasiekimai apima ir mokymosi pažangą, tai yra mokinio nuolatinį augimą ir judėjimą išsikeltų mokymosi tikslų link, bei ugdymo rezultatus, kurie atspindi mokinių įgytas kompetencijas.

Mokinio įgytų kompetencijų vertinimas yra integrali ugdymo proceso dalis. Vertinimas suprantamas kaip mokytojo ir mokinio tarpusavio sąveika, kurios metu kaupiama informacija apie mokinio mokymąsi, pažangą ir įvairiais būdais teikiamas grįžtamasis ryšys mokiniui apie jo pasiekimus, pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnio mokymosi.

Mokymosi pasiekimų vertinimo procesas grindžiamas vertybiniais orientyrais, leidžiančiais atskleisti mokinių visapusiškus gebėjimus tinkamiausiu būdu ir sudaryti galimybes juos plėtoti. Jais paremta kasdienė vertinimo praktika prisideda prie įtraukios ir mokinį ir mokytoją įgalinančios gimnazijos kultūros formavimosi.

Vertinant mokinių pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (2022) Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu (2023) Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu (2005) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023) Pedagogų etikos kodeksu (2018). Tarptautinio bakalaureato MYP programos pažangos ir pasiekimų vertinimas parengtas vadovaujantis „MYP From principles into practice“, „Middle Year Programme Assessment Procedures“.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-27

Prieinamumas