Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata.

Patvirtinti bendrąjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (2015), Geros mokyklos koncepcija (2015), taip pat ir Bendrosios ugdymo programos (2008, 2011) brėžia aiškią kryptį įtvirtinant ugdymosi rezultatų ir jų vertinimo sampratas. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apra- še (2015) ugdymosi rezultatai apibrėžiami kaip nuosekliai įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. Trumpiau tariant, kaip optimali asmenybės branda – mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma. Bendrosios kompetencijos integruoja žinias, gebėjimus ir nuostatas, įgyjamas mokantis atskirų dalykų, dalyvaujant įvairiose veiklose mokykloje ir už jos ribų, neformaliojo švietimo programose. Siekiant įvertinti ugdymo(si) rezultatus, svarbu pamatuoti įgytas žinias ir iš(si)ugdytus gebėjimus, priskirti juos numatytiems pasiekimų lygiams, tačiau ne mažiau svarbu įvertinti, kokią pažangą mokinys pasiekė lyginant su jo paties pradiniais pasiekimais. Todėl skiriamos dvi pagrindinės vertinimo funkcijos: ugdomoji, skirta palaikyti mokymąsi ir laiku teikti grįžtamąjį ryšį, ir atskaitomybės, padedanti nustatyti, ar ir kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta. Todėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, viena vertus, apibrėžiamas kaip pagalba mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti kaip asmenybei, kita vertus, kaip kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. Jis skirtas padėti mokiniui pasitikrinti savo pasiekimus ir pažangą ir priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos. Siekiant, kad abi pasiekimų vertinimo funkcijos būtų įgyvendintos, mokytojai privalo ugdymo procese derinti įvairius vertinimo tipus ir būdus.

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai, tipai ir metodai

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-01-11

Prieinamumas