Prašymų formos

Prašymas tėvams

Atsisiųsti

Prašymas mokiniams

Atsisiųsti

Prašymas darbuotojams

Atsisiųsti

Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Asmens priėmimas mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas rašytine mokymo sutartimi dviem egzemplioriais. Asmuo laikomas priimtu į gimnaziją nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sutarties egzempliorius pasirašo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius pateikėjui, kitas – gimnazijai, sutarties kopija segama į mokinio asmens bylą.

Sutartyje nurodoma: sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir terminai.

Švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokymosi dienos. Sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. Sutarties nuostatos negali prieštarauti Švietimo ir kitiems įstatymams.

Sutartis sudaroma visam mokinio mokymosi pagal ugdymo programą laikotarpiui.

Sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius sutartį, duomenys apie asmenį įrašomi į mokinių abėcėlinį žurnalą, formuojama mokinio asmens byla.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-08

Prieinamumas